volba školské rady

27. 3. 2018

Základní škola a Mateřská škola Březí, okres Břeclav,příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 BŘEZÍ,               

               É539 029 382,    zsbrezi@seznam.cz

 

 

 

 

Oznámení o konání voleb do školské rady

 

Na základě §167 a §168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebního řádu vydaného Radou obce Březí dne 1. 3. 2018 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady.

 

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

 

Z řad zákonných zástupců žáků bude volena třetina členů školské rady (tj. 1 člen) na období let 2018-2021.

 

Kandidáti do školské rady podají přihlášku ke kandidatuře do 13,00 hod. dne 22. 3. 2018 do rukou třídních učitelů žáků, popř. ředitelce školy.

 

Kandidátní listina bude zveřejněna od 23. 3. 2018 do 7. 4. 2018 na nástěnce na chodbě u šaten, ve vitríně před školou a na webových stránkách www.zsbrezi.cz.

 

Volby kandidátů zákonnými zástupci žáků proběhnou v kanceláři školy v pondělí 16. 4. 2018 v době od 8,00 do 17,00 hodin.

 

 

Podrobnosti průběhu voleb:

Počet hlasů je roven počtu žáků v základní škole, tj. na jednoho žáka připadá jeden hlas. Jeden zákonný zástupce připadá na jednoho žáka.

 

 

 

 

 

 

 

V Březí dne 27. 2. 2018                                                         ………………………………………

                                                                                              Mgr. Věra Zouharová, ředitelka školy

EU

Copyright © 2020 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena