přihlášky do Šd

31. 8. 2022

formulář ke stažení najdete na našich stránkách v sekci dokumenty

 

PŘIHLAŠOVACÍ LÍSTEK DO ŠKOLNÍ DRUŽINY (ŠD)

pro Základní školu Březí, okres Břeclav, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí

 

Jméno a příjmení žáka: ………………………………………………………………………  Třída: ………………………………….

Datum narození: ………………………………………………. Zdravotní pojišťovna: …………………………………………..

Bydliště: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Upozornění na zdravotní problémy žáka: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení zákonného zástupce žáka: ……………………………………………………………………………………..

Telefonní kontakt: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Osobní údaje o Vás a Vašem dítěti uvedené v této žádosti zpracovává ZŠ pro evidenci žáků ŠD.

Ke zpracování není nutný Váš souhlas, neboť toto zpracování je ze zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s osobními údaji a jejich ochrana se řídí Směrnicí o ochraně osobních údajů (k dispozici u vedení školy).

Údaje budou zpracovány po dobu docházky Vašeho dítěte do ZŠ

a po skončení docházky budou dále archivovány a skartovány v souladu s právními předpisy

dle směrnice Spisový a skartační řád.

Souhlasím s umístěním fotografií a videí mého dítěte z činností družiny na nástěnkách a vývěskách školy,

školních webových stránkách a pro další propagaci školy:     ANO          NE

 

Svým podpisem na přihlašovacím lístku potvrzuji, že jsem byl(a) seznámena s vnitřním řádem ŠD (na webových stránkách).

Má-li být dítě uvolněno ze ŠD dříve, než v hodinu určenou na přihlašovacím lístku, musí vychovatelce předložit písemnou omluvenku zákonného zástupce.

Pokud dítě přestane navštěvovat ŠD (nejedná se o dlouhodobou absenci z důvodu nemoci),

je nutné jej písemně odhlásit u vychovatelky příslušného oddělení ŠD (důležité i z důvodu platby za ŠD).

 

 

 

 

V Březí dne: ………………………………………                                   ……………………………………………………………………..

                                                                                                      Podpis zákonného zástupce

EU

Copyright © 2023 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena