O škole

Základní škola Březí je příspěvkovou organizací. Zřizovatelem je obec Březí. Právní subjektivitu škola získala 01. 01. 2003. Škola poskytuje základní vzdělání žákům prvního a druhého stupně. Její součástí jsou školní družina se dvěma odděleními a školní jídelna. Vyučování probíhá jak v kmenových třídách, tak i v odborných učebnách fyziky a chemie, anglického jazyka, čítárně, PC, cvičné kuchyňce, dílnách. Kapacita školy je 230 žáků, školní družiny 80 žáků a školní jídelny 400 strávníků. Budova školy se nachází ulici Školní 194.

Vzdělávání žáků probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Základní školy Březí, který vychází z RVP ZV. Škola není speciálně zaměřená, nabízí však kroužky a připravuje nejrůznější akce, na kterých se prezentují jednotliví žáci se svými třídami pod vedením pedagogických pracovníků.

 Kromě místních žáků k nám dojíždí do školy děti z Dolních Dunajovic, Dobrého Pole, Drnholce, Jevišovky, Novosedel.

Pro žáky 1. – 5. ročníku je zajištěna ranní družina od 6,30 hodin.

K akcím, které již na naší škole mají tradici, patří vánoční a mikulášská besídka, besídka ke Dni matek, jarmark, drakiáda, plavecký a lyžařský výcvik, vítání občánků, projekty k významným výročím či soutěže - recitační a dopravní soutěž, piškvorky, olympiáda z čj a mnohé další.  Škola také pořádá či zajišťuje kulturní a společenské akce pro žáky - návštěvy muzeí, divadel, knihoven, veletrhů, kina, galerií, institucí, dalších škol, vědecko- naučných center, pořádá školní výlety jak tuzemské, tak i zahraniční či zve do školy účinkující se zábavně - vzdělávacími či sportovními programy nebo v rámci osvěty v prevenci proti patologickým jevům zajišťuje pro žáky preventivní programy. Vysíláme také žáky reprezentovat školu na různé vědní, dovednostní, znalostní či sportovní soutěže.

Cílem naší školy je také udržovat co nejlepší vztahy mezi rodinou žáka a školou. Aktivně komunikujeme s rodiči a vytváříme příležitosti k formálnímu i neformálnímu setkávání žáků, rodičů a zaměstnanců školy. V průběhu školního roku realizujeme společné akce, kterých se mohou rodiče zúčastnit.

Máme své žáky rádi a přejeme si, aby získali nejen potřebné znalosti a informace, ale aby ve škole rozvíjeli a zdokonalovali své komunikační, rozhodovací, tvůrčí a jiné volní schopnosti a vlastnosti.

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena