Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Vážná
Konzultační hodiny pro školní rok 2023/2024: čtvrtek 13:00 - 15.00
nebo po předchozí domluvě kdykoliv mimo vyučování.
Kontakt: vazna@zsbrezi.cz, evavazna@seznam.cz, mob.: 607 710 082

 

Volba povolání

Aktuální informace k přijímacímu řízení na střední školy jsou k nalezení na www.jmskoly.cz<http://www.jmskoly.cz>.

 

Náplň práce výchovného poradce

 1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sleduje žáky s výukovými problémy
 • předkládá učitelům, řediteli školy a rodičům návrhy na další péči o tyto žáky
 • osobně provádí diagnostiku čtení a psaní, diagnostiku matematických schopností
 • pomáhá vytvořit PLPP (Plán pedagogické podpory)
 • na základě hodnocení PLPP navrhuje případné vyšetření v PPP, SPC
 • pomáhá učitelům zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření
 • vede evidenci integrovaných žáků ve škole a podílí se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace (IVP) pro žáky s PO ( podpůrným opatřením)
 • metodicky pomáhá učitelům poskytujícím nápravnou péči
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče

 

2. Péče o žáky s výchovnými problémy

 • v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky iniciuje vyhledávání a šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost
 • dohlíží na vedení dokumentace výchovných problémů u třídních učitelů
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích
 • navrhuje řešení konfliktních situací (rodič-učitel, žák-učitel, žák-žák )
 • spolupracuje s dalšími institucemi
 • reaguje na podněty žáků ze schránky důvěry, která je volně přístupná v areálu školy

 

3. Další metodická a informační činnost

 • předává informace z oblasti výchovného poradenství dalším pedagogickým pracovníkům
 • informuje žáky a jejich rodiče o činnosti PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PORADNY a SPECIÁLNĚ-PEDAGOGICKÉHO CENTRA a o dalších poradenských službách v regionu (úřad práce, sociální péče, krizová centra, volnočasové aktivity pro žáky….)
 • poskytuje poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích v době pobytu ve škole
 • poskytuje poradenskou činnost pro rodiče
 • spolu s třídními učiteli sleduje žáky ze znevýhodňujícího sociálně-kulturního prostředí
 • úzce spolupracuje s metodikem prevence Mgr. Z. Turečkem

 

4. Kariérové poradenství:

 • poskytuje poradenskou činnost v této oblasti pro žáky a rodiče
 • informuje o studijních možnostech, pomáhá při vyplnění a včasném odeslání přihlášek ke studiu
 • spolupracuje s třídními učiteli vycházejících tříd v dané problematice
 • organizuje setkání zástupců SŠ s vycházejícími žáky (formou prezentace škol)
 • zpracovává přehledy o přijetí žáků

 

 5. Vedení dokumentace:

 • soustřeďuje odborné zprávy o žácích v poradenské péči
 • vede databázi žáků s vývojovými poruchami učení, žáků s PO a pravidelně ji aktualizuje
 • vede evidenci individuálních vzdělávacích plánů
 • spolu s ostatními pedagogy a PPP provádí vyhodnocení účinnosti individuálních vzdělávacích plánů

 

 

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena