Zápis do 1. třídy a přípravné třídy

 

Žádost zákonných zástupců o zařazení do přípravní třídy

Dokument ke stažení níže.

Podání žádosti o zařazení do přípravné třídy lze formou:

 • osobní přítomností zákonného zástupce
 • vložením do poštovní schránky školy  
 • poštou

 

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

K žádosti zákonní zástupci odevzdají:

 • vyplněnou žádost o zařazení dítěte do přípravné třídy
 • písemné doporučení o odklad povinné školní docházky (potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny), pokud toto vyjádření není již součástí žádosti o odklad povinné školní docházky

 

 

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy proběhne 8. dubna 2024 od 14:00

Informace k zápisu na stránkách školy www.zsbrezi.cz

Veškeré dokumenty jsou ke stažení níže.

 

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dětí, které budou mít před nástupem do školy 6 let (narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018), a dětí s odkladem povinné školní docházky, který byl udělen v minulém školním roce. 

Zápis se týká i dětí s odlišným mateřským jazykem.

K povinné školní docházce může být přijato i 5ti-leté dítě, pokud je přiměřeně duševně a tělesně vyspělé. V tomto případě rodič u zápisu doloží doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, a u dětí narozených od 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 i vyjádření dětského lékaře.

 

Podání přihlášky lze formou:

 • osobní přítomností zákonného zástupce
 • vložením do poštovní schránky školy  
 • poštou

 

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

U zápisu zákonní zástupci odevzdají:

 • vyplněnou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky (potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny a lékařská zpráva o odkladu povinné školské docházky)
 • popř. pokud se Vašeho dítěte týká:
  • potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny a lékařská zpráva o předčasném nástupu
  • údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných mateřskou školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • dotazník pro rodiče žáka 1. třídy základní školy (zápisový lístek)

 

Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

Organizace a průběh zápisu:

 • Formální část
  • předání či vyplnění žádostí
  • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

 

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se může účastnit i zákonný zástupce

 

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – Aktuality nejpozději do 22. dubna 2024.

 Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u hlavních dveří do školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

Odklad povinné školní docházky

 • Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.
 • Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky v den zápisu, může povolit odklad již v termínu zápisu.

 

Školský zákon: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Rozhodnutí vydává ředitel základní školy do 30 dnů od zahájení řízení. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od roku 2017/2018 je pro pětileté děti předškolní vzdělávání povinné.

 

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena