Prohlášení o přístupnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZÍ, OKRES BŘECLAV, ŠKOLNÍ 194, 69181 BŘEZÍ, IČ 71007580

 se za­va­zu­je k zpří­stup­ně­ní svých in­ter­ne­to­vých strá­nek v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­ne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, kte­ré pro­vá­dě­jí směr­ni­ci Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EU) 2016/2102 (viz pozn. 1).

To­to pro­hlá­še­ní o pří­stup­nos­ti se vzta­hu­je na in­ter­ne­to­vé strán­ky or­ga­ni­za­ce na ad­re­se www.​zsbrezi.​cz

Stav souladu

Ty­to in­ter­ne­to­vé strán­ky jsou čás­teč­ně v sou­la­du se zá­ko­nem č. 99/2019 Sb., o pří­stup­nos­ti in­ter­ne­to­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí a o změ­ně zá­ko­na č. 365/2000 Sb., o in­for­mač­ních sys­té­mech ve­řej­né sprá­vy a o změ­ně ně­kte­rých dal­ších zá­ko­nů, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů.

Web splňuje po­vin­nost na úrov­ni A dle har­mo­ni­zo­va­né nor­my EN 301 549 

Přístupnost obsahu

Vložené dokumenty

Veš­ke­ré vlo­že­né do­ku­men­ty jsou v po­do­bě obec­ně roz­ší­ře­ných tex­to­vých for­má­tů, kte­ré lze otevřít vol­ně do­stup­ný­mi pro­gra­my. Kon­krét­ně se jed­ná o ty­to for­má­ty:

 

Klávesové zkratky

Jednotné klávesové zkratky

0
Na obsah stránky - odkaz vedoucí na začátek unikátního obsahu aktuální stránky
1
Nápověda ke klávesovým zkratkám - otevře stránku s informací o použitých klávesových zkratkách
2
Hlavní strana - odkaz na úvodní stránku
3
Mapa stránek - odkaz na mapu stránek
4
Neobsazeno
5
Navigační menu - odkaz vedoucí na začátek hlavního navigačního menu

Použití zkratek v prohlížeči

Po­znám­ka: Pro vol­bu čí­sel po­u­ží­vej­te hor­ní řá­dek na ká­ves­ni­ci, ni­ko­liv nu­me­ric­ký blok vpra­vo.

Internet Explorer ve Windows

Po­ža­do­va­nou ak­ci na čes­ké klá­ves­ni­ci vy­vo­lá­te sou­čas­ným stisk­nu­tím klá­ves Le­vý Alt + Shift + při­řa­ze­né čís­lo.
Pro po­tvr­ze­ní ak­ce je po­tře­ba stisk­nout klá­ve­su EN­TER.

Mozilla Firefox ve Windows a na Linuxu

Po­ža­do­va­nou ak­ci na čes­ké klá­ves­ni­ci vy­vo­lá­te sou­čas­ným stisk­nu­tím klá­ves Le­vý Alt + Shift + při­řa­ze­né čís­lo.

Opera ve Windows

Po­ža­do­va­nou ak­ci na čes­ké klá­ves­ni­ci vy­vo­lá­te sou­čas­ným stisk­nu­tím klá­ves Shift + Esc + při­řa­ze­né čís­lo.

Mozilla Firefox na Mac OS X

Po­ža­do­va­nou ak­ci na čes­ké klá­ves­ni­ci vy­vo­lá­te sou­čas­ným stisk­nu­tím klá­ves Ctrl + při­řa­ze­né čís­lo.

Safari na Mac OS X

Po­ža­do­va­nou ak­ci na čes­ké klá­ves­ni­ci vy­vo­lá­te sou­čas­ným stisk­nu­tím klá­ves Ctrl + Alt + při­řa­ze­né čís­lo.

Vypracování prohlášení o přístupnosti

To­to pro­hlá­še­ní by­lo dne 20. 9. 2019 vy­pra­co­vá­no na zá­kla­dě vlast­ní­ho po­sou­ze­ní vlast­ní­kem webo­vé pre­zen­ta­ce (v sou­la­du s čl. 3. odt. 1 pro­vá­dě­cí­ho roz­hod­nu­tí ko­mi­se EU 2018/1523).

Pro­hlá­še­ní by­lo re­vi­do­vá­no dne 21. 9. 2019 pro­vo­zo­va­te­lem webo­vé pre­zen­ta­ce.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vlast­ník webu si kla­de za cíl zpřístup­nit webo­vou pre­zen­ta­ci všem je­jím uži­va­te­lům v sou­la­du se zá­klad­ní­mi prin­ci­py pří­stup­nos­ti. V pří­pa­dě po­tře­by lze vy­u­žít kon­takt:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘEZÍ, OKRES BŘECLAV, ŠKOLNÍ 194, 69181 BŘEZÍ, IČ 71007580

 

email: milan.vetrovsky@zsbrezi.cz

Postupy pro prosazování práva

Po­kud uži­va­tel na­bu­de dojmu, že webo­vá strán­ka or­ga­ni­za­ce ne­po­sky­tu­je in­for­ma­ce v sou­la­du s vý­še uve­de­ný­mi pra­vi­dly a vy­čer­pal všech­ny mož­nos­ti ko­mu­ni­ka­ce se zá­stup­ci or­ga­ni­za­ce či pro­vo­zo­va­te­lem webu, mů­že sku­teč­nost ozná­mit pří­sluš­né­mu or­gá­nu pro pro­sa­zo­vá­ní prá­va.

Mi­nis­ter­stvo vni­t­ra, od­bor eGo­ver­n­men­tu

ná­měs­tí Hr­di­nů 1634/3

140 21 Pra­ha 4

e-mail: pristupnost@​mvcr.​cz

 


Pozn. 1 - Směr­ni­ce Ev­rop­ské­ho par­la­men­tu a Ra­dy (EU) 2016/2102 ze dne 26. říj­na 2016 o pří­stup­nos­ti webo­vých strá­nek a mo­bil­ních apli­ka­cí sub­jek­tů ve­řej­né­ho sek­to­ru (Úř. věst. L 327, 2.12.2016, s. 1).

 

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena