Metodik prevence

Mgr. Zbyněk Tureček
Konzultační hodiny pro školní rok 2023/2024: dle domluvy
Kontakt: zbynek.turecek@zsbrezi.cz, tel: 

Náplň práce školního metodika prevence (ŠMP) vymezuje:

VYHLÁŠKA Č. 72/2005 SB., O POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH PORADENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
http://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1

Práce ŠMP:

- zveřejnění Minimálního preventivního programu (MPP) na škole a uvedení do povědomí učitelů
- poskytování poradenské pomoci rodičům a žákům v oblasti rizikového chování, zneužívání návykových látek a šikany
- vést veškeré záznamy o jednání s žáky, rodiči, OSPOD, Policií ČR
- řešit výchovné a výukové potíže žáků
- sledovat příznaky psychického a fyzického týrání, zabezpečovat pomoc žákům
- spolupráce se státními institucemi (Policie ČR, OSPOD ), pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálními pedagogickými centry, neziskovými organizacemi
- podle potřeby zajišťování kontaktů na další státní, nestátní a zdravotnické organizace
- poskytování individuálních konzultací nepřetržitě
- spolupráce s okresním metodikem prevence (Mgr. Helena Adamusová)
- podle časových možností začleňovat do výuky dotazníky a formuláře na zjišťování výskytu šikany a dalších nežádoucích jevů na naší škole
- sledování dění ve škole, všímat si vztahů mezi žáky
- sledování všech školních akcí a postupná aktualizace MPP
- vytváření pozitivního klimatu ve škole - vztahy mezi žáky i zaměstnanci
- zapojení žáků do všech aktivit, aby sami sledovali dění ve škole, snažili se potlačit nepříznivé vlivy a řešili problémové situace
- vytvoření široké nabídky volnočasových aktivit pro všechny žáky
- spolupráce s vyučujícími při odhalování nežádoucích jevů
- úzká spolupráce s výchovnou poradkyní (Mgr. Eva Vážná)
- informování pedagogického sboru o dění na škole na pedagogických poradách
- předávání odborného a materiálů žákům a rodičům na třídních schůzkách 

Cíle, které vyplynuly z MPP předchozího školního roku:

  • pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu
  • podporovat volnočasové aktivity
  • rozvíjet přátelské mezilidské vztahy
  • prohloubit a zkvalitnit spolupráci s rodiči
  • pokračovat v Etických dílnách a přednáškách ke kyberšikaně
  • promyslet ještě lépe fungování žákovského parlamentu
  • pokračovat v rozvíjení toho, co se v uplynulých letech osvědčilo 

Stanovené cíle realizujeme:

- ve spolupráci s rodiči, žáky, členy pedagogického sboru
- se státními a nestátními institucemi a různými odborníky
- ve spolupráci s okresní metodičkou prevence (H. Adamusová) 


 Informace pro rodiče a žáky

Vzhledem k rostoucímu zájmu našich žáků o sociální sítě se budeme věnovat v průběhu letošního školního roku prevenci kyberšikany.
Na 1. stupni proběhnou v březnu Etické dílny pod vedením Ing. Elišky Krmelové na témata k výše uvedené problematice,
na 2. stupni se uskuteční besedy ke kyberšikaně pod vedením školní metodičky prevence.

Pro více informací navštivte stránky: www.e-bezpeci.cz

 Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování

 1. Nepřímé (varovné) znaky šikanování mohou být např.: 

- Žák je o přestávkách často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem, nemá kamarády.
- Při týmových sportech bývá jedinec volen do mužstva mezi posledními.
- O přestávkách vyhledává blízkost učitelů.
- Má-li žák promluvit před třídou, je nejistý, ustrašený.
- Působí smutně, nešťastně, stísněně, mívá blízko k pláči.
- Stává se uzavřeným.
- Jeho školní prospěch se někdy náhle a nevysvětlitelně zhoršuje.
- Jeho věci jsou poškozené nebo znečištěné, případně rozházené.
- Zašpiněný nebo poškozený oděv.
- Stále postrádá nějaké své věci.
- Odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravděpodobné výmluvy.
- Mění svoji pravidelnou cestu do školy a ze školy.
- Začíná vyhledávat důvody pro absenci ve škole.
- Odřeniny, modřiny, škrábance nebo řezné rány, které nedovede uspokojivě vysvětlit.
- (Zejména je třeba věnovat pozornost mladším žákům nově zařazeným do třídy, neboť přizpůsobovací konflikty nejsou vzácností!)

2. Přímé znaky šikanování mohou být např.:

- Posměšné poznámky na adresu žáka, pokořující přezdívka, nadávky, ponižování, hrubé žerty na jeho účet. Rozhodujícím kritériem je, do jaké míry je daný žák konkrétní přezdívkou nebo "legrací" zranitelný.
- Kritika žáka, výtky na jeho adresu, zejména pronášené nepřátelským až nenávistným, nebo pohrdavým tónem.
- Nátlak na žáka, aby dával věcné nebo peněžní dary šikanujícímu nebo za něj platil.
- Příkazy, které žák dostává od jiných spolužáků, zejména pronášené panovačným tónem, a skutečnost, že se jim podřizuje.
- Nátlak na žáka k vykonávání nemorálních až trestných činů či k spoluúčasti na nich.
- Honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, které třeba nejsou zvlášť silné, ale je nápadné, že je oběť neoplácí.
- Rvačky, v nichž jeden z účastníků je zřetelně slabší a snaží se uniknout.

 3. Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:

- Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
- Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by se telefonovalo apod.
- Dítě není zváno na návštěvu k jiným dětem.
- Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
- Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
- Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
- Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
- Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
- Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objeví výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
- Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
- Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
- Dítě je neobvykle, nečekaně agresívní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.
- Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)
- Dítě se vyhýbá docházce do školy.
- Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena