Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen PPP) spadá do oblasti poradenských služeb ve škole dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení v platném znění. Slouží poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště jsou zřizována tak, aby umožňovala důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat klientů. Klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci, dodržování etického kodexu.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

Školní poradenské pracoviště

Zde budou služby zabezpečovat:

- výchovný poradce

- školní metodik prevence

- ředitel školy

Členové týmu ŠPP spolupracují, jejich činnosti se vzájemně prolínají. S informacemi v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ( tzv. GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění.

 

Cíl:

zkvalitnit sociální klima školy

pracovat se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnosti

posílit průběžnou a dlouhodobou péči o děti s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování, prevence školní neúspěšnosti

umožnit neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou i jednotlivce a třídních kolektivů

sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření, vyhodnocovat účinnost preventivních programů

poskytovat metodickou podporu při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání při vytváření RVP

připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se zdravotním postižením

koordinovat služby s ostatními poradenskými zařízeními, organizacemi péče o děti a mládež, krizovými centry

poskytovat podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

sledovat a vyhodnocovat účinnost zvolených podpůrných opatření

spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci

podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků s odlišným kulturním prostředím a s odlišnými životními podmínkami

podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

předcházet všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

EU

Copyright © 2024 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena