Zápis

Zápis do 1. třídy 2019

ZŠ a MŠ Březí

zve děti a rodiče k zápisu do 1. třídy a to 9. 4. 2019 od 15,00 hod. - 17,30 hod.

S sebou přineste:

rodný list dítěte, zápisní lístek a OP zákonného zástupce.

Těšíme se na Vás

 

Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání

se uskuteční dne 9. 4. 2019 od 15,00 do 17,30 hodin (průběžně).

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Zákonný zástupce se u zápisu prokáže platným občanským průkazem a předloží rodný list dítěte.

 • U zápisu zákonní zástupci odevzdají vyplněnou
  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky (potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny a lékařská zpráva o odkladu povinné školské docházky)

 popř. pokud se Vašeho dítěte týká:

  • potvrzení z pedagogicko – psychologické poradny a lékařská zpráva o předčasném nástupu
  • údaje o znevýhodnění dítěte, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných mateřskou školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení
 • dotazník pro rodiče žáka 1. třídy základní školy (zápisní lístek)

 

Potřebné formuláře najdete v sekci Rodič – Zápis.

 • Každé dítě při příchodu k zápisu obdrží od školy registrační číslo.

 

 • Organizace a průběh zápisu:

 

Formální část

 •  předání či vyplnění žádostí
 • pokud je přítomno dítě a souhlasí-li zákonný zástupce, pak motivační rozhovor

 

Motivační část

 • dítě se hravou formou seznámí se školními prostory a s pedagogy, všech aktivit se    

může účastnit i zákonný zástupce

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Oznámení o přijetí dítěte bude zveřejněno na webových stránkách školy – Aktuality.

 Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny také ve vývěsní skříňce u hlavních dveří do školy. Přijetí dítěte bude zveřejněno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů. 

Odklad povinné školní docházky

Rodiče, kteří budou pro dítě žádat odklad školní docházky, vyplní žádost o odklad a doloží vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko- psychologické poradny nebo speciálního pedagogického centra) a dětského lékaře.

Pokud jsou rodiče rozhodnuti, že budou žádat o odklad školní docházky, je vhodné zajistit si výše doporučující posudky před dubnovým termínem zápisu. Pokud budou tyto dokumenty předloženy ředitelce školy spolu s žádostí o odklad povinné školní docházky v den zápisu, může povolit odklad již v termínu zápisu.

/Školský zákon / Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tyto dokumenty je třeba dodat do 30. 4. 2019.  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Rozhodnutí vydává ředitel základní školy do 30 dnů od zahájení řízení. Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění. Od roku 2017/2018 je pro pětileté děti předškolní vzdělávání povinné. 

 

 

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy 2019 – 2020

 

Základní škola a Mateřská škola Březí, okres Břeclav -  10. 4. 2019

 

Kód

Výsledek zápisu

201901

odklad

201902

přijat

201903

odklad

201904

přijat

201905

přijat

201906

odklad

201907

přijat

201908

přijat

201909

přijat

201910

přijat

201911

přijat

201912

přijat

201913

přijat

201914

přijat

201915

přijat

201916

přijat

201917

přijat

201918

přijat

201919

přijat

201920

přijat

201921

přijat

201922

přijat

201923

odklad

201924

odklad

201925

nedostavil se

201926

nedostavil se

201927

nedostavil se

201928

nedostavil se

201929

nedostavil se

201930

nedostavil se

201931

nedostavil se

201932

nedostavil se

201933

nedostavil se


Zápis 2019
EU

Copyright © 2019 Základní škola Březí, Všechna práva vyhrazena